Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I4.2. Nhận định việc tông đồ là một thái độ luôn phải có: phương thức làm việc xét ḿnh

118. Cách này hay cách khác, thành viên CLC nào muốn sống cách nhận định việc tông đồ như là một điều làm thường xuyên đều phải có những yếu tố trên. Đó là kết quả của việc Chiêm niệm để đạt được T́nh yêu như ở phần kết thúc Linh Thao (101) cho thấy: Cầu xin được sự hiểu biết thâm sâu về bấy nhiêu ơn lành đă lănh nhận; để có thể, với ḷng biết ơn sâu xa, yêu mến và phụng sự Chúa chí tôn trong mọi sự. Được thúc đẩy do ḷng yêu mến biết ơn này, thánh I-nhă mời gọi chúng ta hăy luôn luôn ư thức mỗi ngày một hơn về sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong cuộc sống chúng ta.

119. V́ thế, xét ḿnhlà một trong những sinh hoạt ư nghĩa nhất giúp cho việc nhận định được trở thành một thái độ luôn phải có (102). Trong Linh Thao, những phương thức xét ḿnh đă được đề ra. Trong những cách ấy, việc Xét ḿnh chung (hoặc nh́n lại ngày sống) là để giúp chúng ta yêu mến và phục vụ trong mọi sự và nhắc nhở chúng ta rằng t́nh yêu phải tỏ ra qua việc làm hơn là qua lời nói. Đối với thánh I-nhă, việc xét lại hằng ngày phải thực sự là một cuộc tâm sự với Chúa, trào dâng từ ḷng biết ơn khiêm nhượng và đầy ḷng tin, cậy và mến (103).

120. Chúng ta hiểu rằng người sống linh thao sẽ là người tông đồ hoạt động suốt ngày với Chúa, như chúng ta đă biết qua bài suy gẫm về Vương quốc: ai muốn theo Ta? (104), và cũng là người tông đồ vào cuối ngày cùng với Chúa như một người bạn nói với bạn ḿnh(105) thẩm định và t́m hiểu ư nghĩa những biến cố trong ngày. Đối với ngày mai sẽ bắt đầu th́ họ xin ơn được sống từng giờ từng lúc chia sẻ với sứ mệnh
của Chúa Giê-su.

121. Như thế, đối với người bước theo con đường tông đồ và t́m cách tiếp tục hành tŕnh bên Chúa, th́ việc xét ḿnh sẽ là một lúc dừng chân tuyệt đối cần thiết để họ có thể thấy rơ con đường đi tới và tăng thêm sức mạnh mà đối phó với giai đoạn kế tiếp, nhờ cái đà vươn lên đă được đổi mới và sự hiểu biết rơ ràng hơn. Nhất là trung thành thực hành việc xét ḿnh sẽ là yếu tố căn bản trong việc đào luyện con người chiêm niệm trong hành động, tức là người đi t́m kiếm và gặp thấy Chúa trong mọi sự.4.2. Apostolic discernment as a permanent attitude

118. In one way or another these elements are always present in the CLC member who desires to live apostolic discernment as a habitual attitude. It is the fruit of the "Contemplation to attain love" at the end of the Exercises (101): "an interior knowledge of all the great good I have received, in order that, stirred to profound gratitude, I may become able to love and serve His Divine Majesty in all things". Moved by this grateful love, St. Ignatius invites us to seek always a greater awareness of God's presence and action in our lives.

119. For this reason the examen is one of the more significant activities by which apostolic discernment becomes part of us.(102) In the Exercises, various types of examen are proposed. Among these is the General Examen (or review of the day), which helps us "to love and serve in everything" remembering that, "love ought to manifest itself more in deeds than in words". For Ignatius, the daily review is truly a colloquy overflowing with humble gratitude and filled with faith, trust and love.(103)

120. It is understood that the one who practices this "spiritual exercise" is an apostle, who has been working with Jesus Himself throughout the day, in accordance with the meditation of the Kingdom: "whoever wishes to come with Me?" (104), and who at the close of the day wants to talk over what the Lord has done during all this time "as one who speaks with his friend". (105) For the day, which is about to begin, there is prayer for the grace to live each moment sharing the mission of Jesus.

121. Thus, for those who walk in the footsteps of the apostle seeking to continue alongside the Lord, the examen is an absolutely indispensable pause, which permits them to see their journey in perspective and to gather their strength to tackle the next stage with renewed vigour and clarity. Above all, the faithful practice of the examen is essential to the formation of the "contemplative in action" who seeks and finds God in all things.
 


 

-----
(101) SpEx 230-237.
(102) A fundamental dynamic of the Spiritual Exercises is the continuous call to reflect in prayer about the whole personal experience, in order to be able to discern where the Spirit of God is leading us. Ignatius requires reflection on the human experience as an indispensable means of discerning its validity because without a prudent reflection it is possible to have a merely deceptive illusion, and without attentive consideration, the significance of the individual experience could be diminished or minimized. Only after an adequate reflection on the experience and an interiorization of its significance and the implications of what we are living, can we proceed freely and confidently to a correct decision on the way to proceed. This will favour the full and integrated development of the person who seeks to accomplish the mission he or she received from God with greater fidelity. For St. Ignatius, reflection is the central point in passing from experience to action. This continuous interrelationship of experience, reflection and action is the key to the Ignatian process of formation.
(103) Some types of examen proposed in the book of the Exercises are: the "Fifth Addition of Prayer" (SpEx 77); the "First Method of Prayer" which can be considered as a prayer of examen (SpEx 241); the "Particular Examen" (SpEx 24-31); and the Examen on the Exercises and Additions (SpEx 90, 160, 207); the General Examen (SpEx 32-43). See in the support material "Review of the Day".
(104) SpEx 95.
(105) SpEx 54.

 
 

- 25 -


1 - 10 | 11 - 20 | 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 | 31 - 38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album