Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I2. Môi trường của sứ mệnh CLC

91. Phù hợp với tiêu chuẩn hướng dẫn của Công Đồng Vatican II, sứ mệnh của người giáo dân trong CLC không nên hiểu theo nghĩa chặt. Môi trường của sứ mệnh CLC không bị giới hạn. Môi trường đó là toàn thể Giáo Hội và thế giới, trong việc phục vụ cá nhân cũng như xă hội, trong nỗ lực đến với tâm hồn mỗi người và biến đổi những cơ cấu áp bức bằng cách đem Tin Mừng đến cho mọi người ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh (83).

92. Tuy nhiên, v́ là những người giáo dân với ơn gọi CLC đứng trước t́nh trạng thế giới hôm nay, một t́nh trạng đầy dẫy bất công và phần lớn thuộc gia đ́nh nhân loại đang bị xă hội ruồng bỏ, sống trong nghèo nàn khốn khổ, nên việc phục vụ mà CLC được mời gọi phải ưu tiên dành cho người nghèo, đó là phải cổ vơ công lư.

93. Lư do là v́ chúng ta yêu mến Chúa, Đấng muốn chúng ta hăy biến đổi thế giới, để các con cái Chúa được sống có nhân phẩm. Chúng ta phải cố gắng t́m gặp Chúa Giê-su nơi mỗi người anh chị em, bởi v́ chính Chúa Giê-su đă đồng hóa ḿnh với họ, đặc biệt với những kẻ cùng khốn nhất (84). Dấn thân cho chính nghĩa tự do và công lư chỉ có ư nghĩa đối với chúng ta bao lâu sự dấn thân ấy được thúc đẩy do Thần Khí của Chúa Ki-tô mà nói lên niềm tin và đức ái.

94. Hành động cho công lư mang nhiều h́nh thức, tùy theo hoàn cảnh từng miền và từng văn hóa cũng như những t́nh trạng chính trị xă hội khác biệt. Nhưng muốn thực hiện điều ưu tiên này, người ta phải thực hiện qua phương cách và tiêu chuâån đời sống của ḿnh. Trong Linh Thao chúng ta xin ơn được theo Chúa Ki-tô là Đấng nghèo hèn và khiêm nhượng, và chúng ta hy vọng được Chúa ban cho ơn đó. Vậy tin vào Chúa Giê-su Ki-tô nghĩa là bước theo Người gần gũi hơn, chia sẻ sự nghèo hèn của Người nghĩa là sống đời sống đức tin để đề cao công lư và đứng về phía người nghèo. Lối sống giản dị sẽ ǵn giữ tinh thần tự do tông đồ của chúng ta, biểu lộ t́nh liên đới với người nghèo và giúp cho đức tin chúng ta vững vàng. Lựa chọn lối sống này không chỉ là lư thuyết suông. Thánh I-nhă khi nói về sự khó nghèo đă xin các tu sĩ ḍng Tên rằng tất cả anh em khi có cơ hội?đều phải cảm nhận những hiệu quả của lối sống ấy(85).

95. Vậy việc cổ vơ công lư được tháp nhập với việc rao giảng Tin Mừng, loan báo Chúa Giê-su Ki-tô và Vương quốc Ngài.

3. Phát triển sứ mệnh như thế nào

96. Là một cộng đồng, CLC lănh nhận đoàn sủng I-nhă để phục vụ cho sứ mệnh của Giáo Hội. CLC sai các thành viên lên đường thi hành sứ mệnh trong những h́nh thức khác nhau, và đó là kết quả do nhận định việc tông đồ của cộng đồng. Điều ấy không dễ dàng đâu, nhưng có một điểm chắc chắn là: những ai đi theo đoàn sủng Inhă th́ trước tiên phải là tông đồ của sứ mệnh Giáo Hội, bởi đó, họ được sai đi do một cộng đồng đang chia sẻ với ơn gọi đặc biệt của họ. Cũng thật tiện lợi khi cộng đồng rơ ràng sai họ đi đồng thời lại cùng với họ tiếp tục nhận định việc tông đồ và khám phá thêm về sứ mệnh ấy.2. The CLC mission field

91. Conforming to the direction given by Vatican II, the mission of the laity within CLC is not to be understood in a restrictive sense or by establishing dichotomies. The CLC field of mission is unlimited. It extends to the Church and to the world, in the service of individuals and of society, in an effort to reach the heart of each individual and to change unjust structures by bringing the Gospel to everyone and every situation and circumstance. (83)

92. Given the lay character of the CLC vocation and given today's world situation, marked by serious structural injustice and by the marginalization of a large part of the human family which lives in poverty and misery, the service to which CLC is called to give priority, in the light of its preferential option for the poor, is the promotion of justice.

93. It is the love of God, which prompts us, as members of CLC, to transform the world so that all God's children can live with dignity. We should try to see Jesus in every man and woman, because Jesus identified Himself with each, especially with those most in need. (84) Commitment to the cause of freedom and justice makes sense for us only so long as the Spirit of Christ motivates it, as an expression of faith and love.

94. Work for justice takes different forms according to regional and cultural circumstances, and different socio-political situations. However, this priority must show itself in our style and standard of living. In the Spiritual Exercises, we ask for the grace to follow Jesus, poor and humble, and our hope is to obtain this grace from the Lord. To believe in Jesus, therefore, means to follow Him more closely; to share His poverty means to live a life of faith, which promotes justice and takes an option for the poor. A simple lifestyle safeguards our apostolic freedom, expresses our solidarity with the poor and makes our faith credible. This option cannot remain theoretical. Ignatius, speaking of poverty, asks of Jesuits that "?all should when occasions arise, feel some effects of it".(85)

95. The promotion of justice is, therefore, integral to the larger context of evangelisation, the proclaiming of Jesus Christ and His Reign.

3. Development of Mission in CLC

96. As community, CLC receives a specific charism (Ignatian) at the service of the Church's mission. It is expressed by the sending of its members on mission, the fruit of communal apostolic discernment, on specific forms of apostolate. It will not always be easy to do so, but one thing is certain: those who have opted for the Ignatian charism are, above all, apostles on the Church's mission and therefore they are sent by the community which shares their specific vocation. It is their right to know that the community explicitly sends them and at the same time accompanies both the apostolic discernment and the mission as it unfolds.


 

-----
(83) GP 8.
(84) Mt 25: 31-46
(85) Constitutions 287 (GP 4 and 8)

 
 

- 20 -


1 - 10 | 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | 21 - 30 | 31 - 38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album