Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part III. CỘNG ĐOÀN CLC

125. Trước hết và trên hết, CLC được gọi là một cộng đồng Ki-tô, nhưng có một số tiêu chuẩn và đặc nét riêng. Để có thể hiểu rơ hơn về những tiêu chuẩn giúp CLC là một cộng đoàn, trước hết chúng ta xét một cách hết sức vắn tắt tiến tŕnh phát triển và trưởng thành, rồi một cách chi tiết vai tṛ của CLC trong việc phát triển và trưởng thành của các thành viên.

A. TIẾN TR̀NH TRỞ THÀNH MỘT CỘNG ĐOÀN CỦA CLC

126. Trong khung cảnh đức tin được tŕnh bày qua Kinh Thánh, Thiên Chúa kêu gọi không chỉ cá nhân mà thôi, nhưng Người c̣n kêu gọi cả cộng đồng nũa (một cộng đoàn tu sĩ hoặc một cộng đoàn giáo dân, thí dụ như CLC).

127. Do đó, lấy Linh Thao làm nguồn gốc đặc biệt, với tính cách là một nhóm, CLC đang sống lịch sử ân sủng cũng giống như cuộc hành tŕnh của một cá nhân vậy. Cộng đồng có những lúc đón nhận lời hứa, lời kêu gọi, lệnh ra đi với ḷng tin tưởng và hy vọng. Cộng đồng trải qua những thời kỳ khủng hoảng và những lúc thấy ḿnh đi xa Chúa rồi trở về với Người và cảm thấy được tiếp nhận. Cộng đồng đă từng cảm nghiệm t́nh yêu làm tái sinh của Chúa trong việc ḥa giải và chấp nhận nhau, cùng những giai đoạn được Chúa kêu gọi để trở thành những cộng đoàn biết nhận định đâu là việc tông đồ của ḿnh.

128. Cộng đoàn CLC thường khởi đầu như một cộng đoàn gồm các thân hữu trong Chúa. Mục đích đầu tiên này vẽ ra hướng đi cho nhóm và tạo căn bản cần thiết để nhóm phát triển. Để cho cộng đoàn được phong phú do các thân hữu trong Chúa, ngay từ đầu điều quan trọng là trong đó mọi người đều có một cảm nghiệm chân thực về Chúa (110).

129. Sau giai đoạn đầu tiên với đầy tràn hy vọng, cộng đoàn có thể có những lúc khủng hoảng và căng thẳng, ngay cả lúc thấy ḿnh là cộng đoàn tội lỗi nữa. Những lúc như vậy, điều quan trọng là người hướng dẫn phải giúp họ nhận ra và sống những giây phút ấy như là thời điểm để lớn lên, được thanh tẩy và được ḥa giải trong và với Chúa Ki-tô (Tuần thứ nhất Linh Thao).

130. Nhờ kinh nghiệm này, một ước ao mới bắt đầu sống dậy trong cộng đoàn, đó là được kết hiệp với Chúa Ki-tô trong sứ mệnh giữa thế giới và biết hướng cuộc sống ḿnh dần dần dựa theo những chọn lựa của Chúa Ki-tô (Tuần thứ hai Linh Thao).
Người ta cần phải tiếp xúc với nghèo khổ, t́nh trạng bị xă hội gạt ra ngoài lề, và những hoàn cảnh đau khổ khác trong thế giới, đồng thời họ cũng cần thường xuyên làm Linh Thao, nếu được th́ làm Linh Thao riêng và trọn. Sẽ tới lúc họ phải làm việc nhận định ơn gọi (tức là chọn bậc sống, chọn nghề nghiệp? đối với những người trẻ, và sửa đổi lại cuộc sống đối với người lớn), rồi sau đó là lúc phải biết mở ḷng để tiếp tục nhận định việc tông đồ dành cho cá nhân và cho cộng đoàn.II. THE CHRISTIAN LIFE COMMUNITY (CLC)

125. CLC is called to be first and foremost a Christian community with a certain number of features and characteristics of its own. In order that we may understand better the distinctive features of CLC as a community, we will first briefly examine the specific process by which the community grows and matures and then, in more detail, the role it plays in the growth and maturation of its members.

A. THE CLC PROCESS AS A COMMUNITY

126. Our biblical faith shows, that God calls not only individuals, but also sends communities on their journey as either religious or lay, like CLC.

127. Therefore, taking the Spiritual Exercises as the "specific source" of our spirituality, CLC as a group lives a history of grace similar to the journey lived by an individual. The community goes through moments of promise, of call and of moving forward with confidence and hope. It goes through periods of crisis: moments when it feels far away from God, but turns back to Him and feels welcomed. It goes through experiences of regenerating the love of God, in reconciliation and mutual acceptance, and through periods of discerning the calls of God in order to grow in becoming discerning apostolic communities.

128. It usually begins by becoming a community of friends in the Lord. This first goal gives direction to the group and offers the necessary basis for the community's development. So that the community may have the richness of "friends in the Lord" right from the beginning, it is important that a true experience of God is lived within it. (110)

129. After an initial stage when the community is full of hope, there may be moments of crises and tension, and even of collective sin. At such times, it is important that the guide help them to see and live these moments as times of growth, purification and reconciliation in and with Christ (First week of the Exercises).

130. Thanks to this experience a new desire begins to unfold in the community: to be united to Christ in his mission to the world and to direct one's life more and more in the light of Christ's choices (Second week and on of the Exercises). Contact with poverty, marginalization, and other painful situations in our world and the frequent practice of the Spiritual Exercises, personalized and complete, if possible, will be necessary. This will be the moment for vocational discernment (for young people the election to a state of life, of profession etc ... for adults a reform of life) and later on of opening oneself as a person and as a community to an ongoing permanent apostolic discernment in the following of Christ.
 


 

-----
(110) "In practice this involves participation in the Eucharist whenever possible; an active sacramental life; daily practice of personal prayer, especially that based on Sacred Scripture; discernment by means of a daily review of one's life and, if possible, regular spiritual direction; an annual interior renewal in accordance with the sources of our spirituality; and a love for the Mother of God." (GP 12a)

 
 

- 27 -


1 - 10 | 11 - 20 | 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 | 31 - 38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album