Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I107. Luôn chú tâm quan sát những dấu chỉ thời đại và sẵn sàng phục vụ Giáo Hội, người ta nhận ra những mời gọi đặc biệt được biến đổi thành sứ mệnh qua nhận định việc tông đồ do cá nhân và cộng đoàn. Nhưng chúng ta đừng quên rằng để có thể chọn lựa một cách tự do và v́ yêu thuơng th́ bước thứ nhất trong việc nhận định là phải b́nh tâm.

108. Trong toàn thể tiến tŕnh nhận định, đi t́m thánh ư Chúa để biết sứ mệnh của ḿnh, người ta phải đặc biệt chú ư tới những nhịp độ của từng cá nhân cũng như của nhóm, với sự giúp đơ của người hướng dẫn của ḿnh hay của nhóm.

4.1. Nhận định việc tông đồ

109. Nhận định việc tông đồ là việc người Ki-tô hữu trưởng thành dùng trí khôn và chiêm niệm để chú tâm vào Thánh Thần trong mọi lănh vực dấn thân: gia đ́nh, công ăn việc làm, đời sống xă hội, Giáo Hội. Mục đích là để t́m và gặp được thánh ư Chúa muốn chúng ta làm ǵ trong sứ mệnh: Chúa muốn tôi làm ǵ, trong lúc này, trong hoàn cảnh này? Để đi t́m thánh ư Chúa, tâm hồn chúng ta phải cháy lên cùng một ngọn lửa đă rực sáng trong Trái Tim Chúa Ki-tô (90). Người ta cũng phải làm quen với những cách thức Chúa dùng để tỏ ra thánh ư Người. Tóm lại, người ta phải có những ǵ cần để giúp họ sẵn sàng chọn lựa để vinh quang Chúa được cả sáng hơn và ích lợi cho mọi người. Khi tiến tŕnh nhận định này được sử dụng cho cộng đoàn là một điều rất độc đáo của CLC th́ cần phải có những yếu tố sau đây:

4.1.1. Cầu nguyện riêng và cầu nguyện chung

110. Từ đầu cho tới cuối, nhận định là một hành tŕnh cầu nguyện. Nhớ là chúng ta đă được dựng nên để tán dương, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa là Chúa chúng ta (91), nên chúng ta nhận thấy cần phải cầu nguyện và nhận định, cá nhân cũng như cộng đoàn? như phương thế quan trọng để t́m gặp Chúa trong mọi sự (92). Với ḷng quảng đại và sự hào hiệp lớn lao (93), chúng ta muốn xin Chúa ban cho những
ơn có đủ điều kiện và khả năng để biết được thánh ư của Người trong thực tại xung quanh chúng ta. Chúng ta xin điều này như là một phần quan trọng của việc cầu nguyện mỗi ngày và chúng ta cũng lập lại như vậy trong những buổi họp cộng đoàn qua suốt tiến tŕnh nhận định thánh ư Chúa.

4.1.2. Nh́n vào thực tại

111. Chúng ta nhận thấy rằng tất cả thế giới đều là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa. V́ thế, chúng ta tiếp xúc với mọi sự xung quanh chúng ta để khám phá lời kêu gọi của Chúa tại đó. V́ môi trường sứ mệnh tương lai của chúng ta không có giới hạn (94), nên chúng ta không thể thu hẹp cái nh́n vào thực tại khi t́m kiếm sứ mệnh nào là của ḿnh. Chúa nói với chúng ta trong cộng đoàn với lịch sử của nó, trong Giáo Hội và trong đất nước chúng ta (95). Ở đây, chúng ta có thể thấy Người hành động qua chúng ta trong những việc tông đồ cá nhân (96) và trong những việc tông đồ của nhóm (97). Những nhu cầu chúng ta gặp trong Giáo Hội và trong thế giới hôm nay cũng là những lời Chúa kêu gọi chúng ta. Chúng ta muốn đáp lại mau mắn hơn, v́ biết rằng đức mến phải tỏ ra bằng việc làm hơn là bằng lời nói (98).107. Being attentive always to the signs of the times and ready to serve the Church, one is sensitive to specific calls, which through personal and community apostolic discernment are transformed into mission. But, we must not forget that the first step in discernment, in order to be able to choose freely and out of love, is indifference.

108. The whole process of discernment, by which we "look for" the will of God concerning our mission, requires a careful attention to personal and group rhythms, with the help of both personal and group guides.

4.1. Apostolic discernment

109. Apostolic discernment means the intelligent and contemplative attention given to the Spirit by the mature Christian in all commitments: family, work, the different ways in which God can make His will manifest profession, social and Church. The purpose is to seek and to find God's will for our mission. In order to seek the divine will one's heart must burn with the same fire as burns within the Heart of Christ.(90) One must also be familiar with. In short, one must be ready to opt for the greater glory of God and for the universal good.

When this discernment process is done in community - something very characteristic of CLC - the following elements should be present:

4.1.1 Personal and communal prayer

110. From beginning to end, discernment is a journey of prayer. Remembering that we have been created to "praise, reverence and serve God our Lord' (91), "we need prayer and discernment, personal and communal...in order to seek and find God in all things".(92) With "great courage and generosity"(93) we want to ask our Lord for the gifts of availability and of knowing His will in this world in which we live. We make this petition as an important part of our daily personal prayer and we also repeat it in our community encounters throughout the whole discernment process.

4.1.2 Looking at this world in which we live

111. We recognize that the whole world is our meeting place with God. For this reason, we make contact with all that surrounds us in order to discover there the Lord's call. Since the field of our possible mission knows no limits (94), we cannot narrow down this look at our world when we seek to know our mission. The Lord speaks to us in our community, through its present and past history, in the Church and in our country. (95) This is how we can see Him acting through us in our personal apostolates (96) and in the corporate or group apostolates. (97) The needs we see today in the Church and in the world are also calls from the Lord. We want to respond better, knowing that "love ought to manifest itself more in deeds than in words". (98)

 


 

-----
(90) Lk 12:49; Phil 2:5
(91) SpEx 23
(92) GP 5.
(93) SpEx 5.
(94) GP 8.
(95) See what was said about the ?probations? proposed by St. Ignatius.
(96) GP 8a.
(97) GP 8b.
(98) SpEx 230.

 
 

- 23 -


1 - 10 | 11 - 20 | 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 | 31 - 38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album