Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I
2. Một cộng đồng thi hành sứ mệnh

143. Thi hành sứ mệnh là cốt tủy của CLC, và cũng là của chính Giáo Hội. V́ CLC tồn tại là do sứ mệnh, cho nên sứ mệnh mới làm cho cộng đồng trở nên hoàn toàn có ư nghĩa (126). Như thế, CLC là một cộng đồng thi hành sứ mệnh, hoặc một cộng đồng tông đồ.

2.1. Sứ mệnh luôn mang tính cách cộng đồng

144. Ngay cả khi việc phục vụ tông đồ được trao cho với tính cách cá nhân th́ sứ mệnh CLC cũng vẫn mang tính cách cộng đồng.

145. Sự kiện các thành viên CLC được Giáo Hội sai đisẽ biến công việc tông đồ và việc phục vụ nhân bản của họ trở thành một sứ mệnh. Cộng đồng CLC Thế giới, được tháp nhập vào đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội như vậy, sẽ là môi giới căn bản cho sứ mệnh của chúng ta. Sự môi giới này là thực đối với chúng ta tại những cộng đoàn địa phương và quốc gia. Sứ mệnh của thành viên CLC có là ǵ đi nữa, th́ họ cũng lănh nhận qua và trong CLC; do đó, sứ mệnh này luôn luôn là sứ mệnh có tính cách cộng đồng.

146. Ngoài ra, sứ mệnh là sứ mệnh cộng đồng, bởi v́ đó là kết quả của việc cộng đồng nhận địnhở cấp độ địa phương, quốc gia hay quốc tế. Nhờ cộng đồng mà việc nhận định của cá nhân để chọn lựa được kiện toàn do việc nhận định của cộng đồng.

147. Cộng đoàn nhỏ bé địa phương rất cần thiết đối với việc nhận định sứ mệnh, tuy nhiên nhóm này không phải là nơi phải có mọi nỗ lực, và nhóm cũng chẳng cần phải cung cấp mọi phương tiện để duy tŕ một số hoạt động tông đồ. Những cơ quan khác, như Đại Hội và những Hội đồng Chỉ đạo, mới cần thiết phải có ở cấp độ cộng đồng Thế giới hoặc Quốc gia, để đáp ứng những ưu tiên hay kế hoạch việc tông đồ đặc biệt của riêng CLC hoặc cùng cộng tác với những nhóm khác.

2.2. Cộng đồng nhận định việc tông đồ

148. Đó là cách chu toàn điều mà Công Đồng Vatican II gọi là nhận định những dấu chỉ thời đại, và gồm có những giai đoạn sau đây:

Cộng đồng chú tâmvà có khả năng lắng nghenhững ước vọng sâu xa và những nhu cầu cấp bách nhất của những anh chị em chung quanh, hầu t́m ra những công tác khẩn thiết và phổ quát nhất cần phải thi hành, đồng thời đề ra những giải quyết hữu hiệu hơn, sâu xa hơn và có tầm vóc toàn cầu hơn cho những khó khăn nói trên.

Cộng đồng cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện cá nhân và chia sẻ, cộng đồng trở nên cảm thông hơn với những người nghèo khó; chú ư hơn tới những khát vọng của Thánh Thần, Đấng mời gọi họ phục vụ và sai họ lên đường thi hành sứ mệnh.

Cộng đồng thảo luận và quyết định: cộng đồng có thể làm quyết định, chọn lựa và lănh nhận công tác tông đồ ở nơi nào mọi thành viên của nhóm đang tham gia.
2. A community on mission

143. To live on mission is the specific way of being for CLC. All that the community is and does receives its sense from the mission of the Church itself. (126) CLC is a community on mission or an apostolic community.

2.1. Mission always communal

144. Even when apostolic service is offered on an individual basis, the service is always part of the mission received in CLC. Mission is always communal.

145. It is the being sent by the Church that gives a sense of mission to the apostolic tasks and humanitarian services of the members of CLC. The world community, integrated in the life and the mission of the Church, is the fundamental mediator of our mission. We receive this mission in our local and national community.

146. Moreover, mission is a common mission because it is the fruit of communal discernment at the local, national or world level. Thanks to the community, a personal discernment is completed by a communal discernment.

147. The small group or local community is indispensable to our discernment of mission. This group is not always the place where all initiatives are taken and it does not necessarily have the means to sustain some apostolic activities. Other structures, such as the General Assembly and the Executive Councils, are needed at the World or National Community levels when more universal apostolic priorities and concrete plans for action and collaboration by CLC are undertaken.

2.2. Apostolic communal discernment

148. Apostolic communal discernment is a way of implementing what Vatican II called discerning the signs of the times, and involves the following stages:

the community is attentive to and capable of opening itself to others, to hearing their deepest desires and recognising their most pressing needs in order to discover the most urgent and universal tasks which should be undertaken, and to offer more efficient, radical and global solutions to these problems.

the community prays for the grace of availability. In this prayer, we receive the fruit of a community, which desires to be attentive and open to that Spirit, who calls us to service and sends us on mission. This personal prayer is shared with the group.

the community that deliberates, sends and confirms our mission is able to make decisions, to make choices and assume apostolic tasks in which, one way or another, all the group members are engaged.

 


 

-----
(126) GP 4 and 8

 
 

- 30 -


1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31  32  33  34  35  36  37  38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album