Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I4.3. Những tiêu chuẩn để nhận định việc tông đồ

122. Những Nguyên tắc Căn bản của CLC nhấn mạnh đêán nhu cầu nhận định việc tông đồ (106): Nguyên tắc cũng đề ra nhiều tiêu chuẩn để chọn lựa những tác vụ và những sứ mệnh đặc biệt theo sự gợi ư do những tiêu chuẩn được thánh I-nhă xướng xuất. Tất cả những ǵ thánh I-nhă chuyển đến chúng ta ở đây là nhận định việc tông đồ đều được đánh dấu bằng từ magis. Thực vậy, ḷng nhiệt thành của ngài muốn làm cho danh Chúa được cả sáng hơn đă giúp ngài đi t́m kiếm những phương thế hữu hiệu nhất để giúp đỡ tha nhân.

123. Việc nhận định cần làm trước hết này được thực hiện trong Thần Khí của Chúa Ki-tô, qua việc chiêm niệm cuộc đời Chúa Cứu Thế và căn cứ theo những quy luật giúp khám phá những chuyển động nội tâm do Thần Khí ấy. Những quy luật này đă được nhắc đến trong đoạn nói về sự chọn lựa cá nhân. Đó là một tiến tŕnh lựa chọn của trái tim hơn là của đầu óc. Tuy nhiên, thánh I-nhă đề nghị một số tiêu chuẩn dựa trên việc luận lư [xem Về ba thời kỳ thích hợp để làm việc lựa chọn tốt lành, LT 175], để xem xét mà khám phá ra cách phục vụ tốt nhất cho những ai đang ở tại một trong những t́nh trạng đặc biệt nói trên.

124. Những tiêu chuẩn theo thánh I-nhă để nhận định việc tông đồ không phải chỉ gặp thấy trong sách Linh Thao mà thôi, nhưng nhất là trong sách Tự thuậtđược ghi lại như tiến triển và những phương thức cá nhân, và trong những Thư tínmà thánh I-nhă đă đề ra những phương sách và mục đích rơ ràng cùng những phương tiện làm sao đạt tới mục đích. Tuy nhiên chính trong Hiến pháp của Hội Ḍng Chúa Giê-su(107), thánh I-nhă đă tŕnh bày như một hệ thống những tiêu chuẩn để chọn lựa tác vụ (108). Những tiêu chuẩn này có thể giúp chúng ta nhận ra sứ mệnh tông đồ của ḿnh (109).
Thí dụ, chúng ta đọc thấy trong đó là các thành viên CLC cần phải mở ḷng đón nhận bất cứ điều ǵ là khẩn thiết hơn và phổ quát hơn.4.3. Criteria for apostolic discernment

122. The CLC General Principles underline the need for apostolic discernment. (106) They also propose a number of criteria, inspired by those drawn up by St Ignatius, for choosing our ministries and specific missions. Everything, which comes to us from Ignatius, in this case apostolic discernment, is marked by the "magis" (the more effective). His zeal for the greater glory of God enabled him to seek the most effective means for helping others.

123. This discernment of the more appropriate means is made in the Spirit of Christ, by means of the rules for discerning which interior movements arise from the same Spirit, through our contemplation of the life of Jesus. These rules have already been mentioned in the paragraph concerning the choice of our personal vocation. It is a process, which involves the heart no less than the head. Ignatius proposes, however, certain rational criteria (cf. Three times suitable for making an election SpEx 175) with a view to discovering the greatest service, which can be rendered to our neighbour in particular circumstances.

124. The Ignatian criteria for apostolic discernment are found not only in the Spiritual Exercises but above all in the Autobiography, where personal progress and processes are illustrated and in his Letters, where Ignatius suggests strategies for definitive objectives and proposes means for attaining them. In the Constitutions of the Society (107), Ignatius makes a systematic presentation of the criteria for choosing ministries.(108) These criteria can help us in CLC to define our own apostolic mission (109); for example, that CLC members should be open to what is more urgent and more universal.
 


 

-----
(106) "The community helps us to live the different dimensions of this apostolic commitment, and to be always open to what is more urgent and universal, particularly through the Review of Life and through personal and communal discernment. We try to give an apostolic sense even to the most ordinary parts of our daily life" (GP 8). "Since the Christian Life Community aims to work with Christ for the coming of the Kingdom, each individual members is called to be active in the vast field of apostolic service. Apostolic discernment, both individual and communal, is the ordinary way of discovering how best to bring Christ presence, concretely into our world." (GP 12b)
(107) Constitutions 618, 622...
(108) The universal and most enduring good: "to think globally and act locally"; in other words "to set up structures rather than one-time events", to develop actions and services which can be replicated or repeated by the participants.
The greatest need and urgency: to go where there is no one else, where those who should be there, care little or nothing about their obligations.
The greatest good: the formation of "multiplicators" ; the creation of networks of communication conscience that we are one global family.
(109) GP 8c.

 
 

- 26 -


1 - 10 | 11 - 20 | 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 | 31 - 38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album