Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I5. Để t́m và gặp ơn gọi cá nhân của ḿnh trong CLC

37. Mục đích căn bản trong việc huấn luyện người giáo dân là để giúp họ biết khám phá ra mỗi ngày một rơ ràng hơn ơn gọi của ḿnh và để quyết tâm mỗi ngày một mạnh mẽ hơn sẽ sống ơn gọi ấy hầu chu toàn sứ mệnh của ḿnh (29).

38. Trong tiến tŕnh thẩm định một người thực sự có ơn gọi CLC hay không, có một số điểm cần được suy xét. Trước hết, người muốn sống ơn gọi đó có điều kiện thích hợp hay không, và thứ đến, nếu họ có, th́ làm sao đức tính ấy có thể được củng cố và người ấy được giúp nhận ra rằng Chúa đang mời gọi họ sống lối sống CLC. Những yếu tố của sư phạm CLC liên quan tới ơn gọi cốt yếu được đặt trên căn bản của Linh Thao (30).

5.1. Vai tṛ chủ yếu của Linh Thao trong việc nhận định ơn gọi

39. Nhận định ơn gọi đặc biệt CLC được thực hiện chính là trong khi đi Linh Thao, nhờ đó người ta có được những hiểu biết căn bản giúp xác định việc chọn lựa một lối sống Ki-tô hữu và những giai đoạn để nhận định ơn gọi.

40. Linh Thao là nền tảng và tiêu chuẩn hướng dẫn để sống ơn gọi CLC. Linh Thao là nguồn gốc và dụng cụ đặc biệt của đời tu đức chúng ta (31). Do đó, nếu không làm Linh Thao, chúng ta không thể hiểu ơn gọi CLC, nói chi đến việc sống ơn gọi đó.

41. Ngay đầu sách Linh Thao, thánh I-nhă đă định nghĩa những ǵ ngài cho là phương pháp mà Chúa đă linh hứng cho ngài và ngài sử dụng để giúp cho nhiều người: Hai tiếng Linh Thao ở đây có nghĩa là mọi cách xét ḿnh, suy gẫm, chiêm niệm, cầu nguyện bằng miệng lưỡi hay bằng tâm trí, và các việc thiêng liêng khác như sẽ nói sau (32).

42. Đối với thánh I-nhă, Linh Thao là những cách thức thao luyện tâm hồn. Ngài biện minh cho định nghĩa trên như sau: V́ như đi dạo, đi bộ, chạy, là những việc thể thao, th́ cũng thế, chúng ta gọi là Linh Thao tất cả những cách dọn và chuẩn bị linh hồn để xa bỏ những quyến luyến lệch lạc, và sau đó t́m kiếm ư Chúa trong cách xếp đặt cuộc đời chúng ta để mưu ích cho linh hồn ḿnh.

43. Vậy, đối với thánh I-nhă, rơ ràng là thân xác nếu không tập luyện, sẽ mất lanh lẹ và khó cử động, th́ cũng thế, linh hồn cần phải tập luyện để có hiệu năng tối đa và làm thỏa đáng những ao ước thâm sâu mong được thành toàn.

44. CLC v́ trung thành với tinh thần I-nhă nên muốn các thành phần của Phong trào phải là những người lanh lẹ thiêng liêng, những người không ngừng tự luyện để nghe lời Chúa kêu gọi và mau mắn đáp trả với tất cả con người của ḿnh.

 5. To seek and find one's individual vocation in CLC

37. The formation of the laity should bring them an ever-clearer discovery of their vocation and an ever-greater readiness to live it so as to fulfil their mission. (29)

38. In the process of discovering whether an individual has a CLC vocation, two things must be considered. First, whether the individual hoping to live such a vocation has a suitable disposition and, second, if they do, how this can be strengthened and the person helped to recognise that God is calling them to embrace the CLC way of life. These elements of the CLC process of formation in relation to vocation are based mainly on the Spiritual Exercises. (30)

5.1. The vital role of the Spiritual Exercises in the discernment of vocation

39. The discernment of a particular vocation to the CLC is made mainly during the Spiritual Exercises where are found, besides the basic perspectives that determine the choice of a Christian way of life, the stages for discerning vocation.

40. The Spiritual Exercises are fundamental and essential for living the CLC vocation. They are the "source and characteristic instrument of our spirituality". (31) Therefore, we cannot understand or much less live the CLC vocation without experiencing the Exercises.

41. At the beginning of the book of the Exercises, St Ignatius defines what he understands to be the method God inspired in him; thanks to which, he could help many: "?by this name of Spiritual Exercises, is meant every way of examining one's conscience, of meditating, of contemplating, of praying vocally and mentally, and of performing other spiritual actions, as will be said later."(32)

42. For Ignatius the Exercises are the different ways of "exercising" the spirit. He justifies his definition saying: "For, as strolling, walking, and running are bodily exercises, so "spiritual exercises" is the name given to every way of preparing and disposing one's soul to rid herself of all disordered attachments, so that, once rid of them one might seek and find the Divine Will in regard to the disposition of one's life for the good of the soul".

43. Therefore, for Ignatius it is clear that just as a body, which is not exercised loses its agility and movement, so it is with the spirit, which needs exercise to give its best and satisfy its deep longing for fulfilment.

44. The Christian Life Community, faithful to the Ignatian spirit which inspires it, wants its members to be agile in spirit, exercising themselves constantly to hear God's calls and responding promptly with their whole being.
 


 

-----
(29) Christifideles Laici 58.
(30) The purpose of the Exercises is to "overcome oneself, and to order one's life" (SpEx 21); "to explore and inquire in which life or state does his Divine Majesty wish us to serve Him" (SpEx 135); they are the school for making us listen to the call of God and for helping us to respond, and for making us ever more ready to be always listening to His divine voice, transforming our entire life into a generous response to the Lord who calls us and who sends us. The Exercises prepare us for a life of "call-response".
(31) GP 5.
(32) SpEx 1.

 
 

 

- 11 -


1 - 10 | 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | 21 - 30 | 31 - 38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album