Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I81. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội bày tỏ thân thể hữu h́nh của Chúa Ki-tô Phục Sinh hằng sống. Trong Giáo Hội, giờ đây sứ mệnh của Chúa Con vẫn được tiếp tục. Chính sứ mệnh này cho Giáo Hội lư do để tồn tại. Cho nên Giáo Hội là bí tích của sứ mệnh Chúa Con, Đấng được Thánh Thần thúc giục đă đi trong lịch sử nhân loại để tiến đến sự kết hiệp trọn vẹn giữa muôn người với Đức Ki-tô, để trong cùng một Thần Khí sẽ tiến đến sự sống viên măn với Chúa Cha. Nêáu không phải v́ sứ mệnh của Chúa Con th́ Giáo Hội sẽ chẳng là ǵ và mất hết ư nghĩa (67).

1.3. Chiều kích bí tích

82. Chúa Giê-su là bí tích của t́nh yêu Chúa Cha. C̣n Giáo Hội là bí tích của Chúa Giê-su, sự sống và phần rỗi toàn thể nhân loại. Lời kêu gọi của Chúa Cha, v́ t́nh yêu, được thực thi và sinh hoa trái trong Đức Giê-su và sứ mệnh của Ngài. Cũng thế, lời kêu gọi của Chúa Giê-su, v́ t́nh yêu, được thực thi và sinh hoa trái trong Giáo Hội và sứ mệnh của Giáo Hội. Sứ mệnh này của Giáo Hội được triển nở trong sứ mệnh của những ai được t́nh yêu Chúa Cha triệu gọi trong Giáo Hội.

83. Mỗi Ki-tô hữu đêàu được t́nh yêu của Thiên Chúa lôi cuốn một cách độc đáo. Sự liên hệ với Chúa, với ơn gọi, sẽ mang h́nh thái cụ thể và sẽ sinh hoa trái khi họ được sai đi đến với thế giới, tức là khi thi hành sứ mệnh, trong và qua Giáo Hội.

84. Tùy theo những đặc nét của mỗi đoàn sủng trong cộng đồng Ki-tô, Giáo Hội trao phó cho các Ki-tô hữu chính sứ mệnh của Chúa Giê-su. Để thực sự là sứ mệnh th́ sứ mệnh ấy cần phải được tỏ ra qua những dấu chỉ đặc biệt. Sứ mệnh Chúa Cha trao cho Đức Giê-su được thực thi qua bản tính nhân loại của Ngài. Sứ mệnh Chúa Giê-su trao cho Giáo Hội được thực thi qua những cơ cấu hữu h́nh của Giáo Hội. C̣n sứ mệnh của mỗi tín hữu và mỗi nhóm th́ được thực thi qua những dấu chỉ bề ngoài. Mỗi đoàn sủng sẽ nói lên sứ mệnh được sai đi một cách đặc biệt.

85. Sứ mệnh được hiểu theo hai phía, đấng sai phái và kẻ được sai đi để chu toàn chính sứ mệnh của Chúa Giê-su trong và qua Giáo Hội.

1.4. Chiều kích ngôn sứ

86. Sứ mệnh của Chúa Giê-su được giải thích (và được hiểu) trong những sách Tân Ước như là sứ mệnh của vị ngôn sứ. Chúa Giê-su là vị ngôn sứ (69), Đấng dùng lời nói và cách cư xử của ḿnh (lời nói + hành động) mà thực thi sứ mệnh Chúa Cha đă trao phó. Sứ mệnh không phải chỉ là một lối suy tư hoặc một cách hiện diện trong thế giới, nhưng là những hành động (70) và lời nói (71). Các môn đệ Chúa Giêsu được kêu gọi hăy sống như các ngôn sứ. Đây chính là điều Chúa Giê-su dạy họ (72).81. Through the action of the Holy Spirit, the Church represents the hands and feet of Jesus, Risen and Alive. The Church carries out the same mission as the Son. The Church is the sacrament of the mission of the Son who, moved by the Spirit, journeys through history towards the fullness of communion of all with Christ and, in the same Spirit, towards fullness of life with the Father. If it were not for the Son's mission, the Church would be nothing, it would lose its meaning.(67)

1.3. Sacramental dimension of mission

82. Jesus is the sacrament of the Father's love; the Church, the sacrament of Jesus, is life and salvation for all humanity. The call of the Father, born out of love, is carried out and is efficacious in Jesus and in His mission; the call of Jesus, for love, is carried out and is efficacious in the Church and in Her mission. And this mission of the Church develops in the mission of those called and gathered by the love of the Father towards the Church.

83. Each Christian is above all someone grasped by the love of God. That link with the Lord (vocation) will take on concrete form and will develop and be efficacious precisely when Christians receive the Spirit and are sent - on mission - to the world in and through the
Church.

84. In agreement with the specificity of each of the charisms, which arise in the Christian community, the Church entrusts the mission of Jesus to all Christians. To be truly mission, it has to be expressed by means of specific signs. The mission entrusted by the Father is realized through us, the body of Jesus. The mission entrusted by Jesus is carried out through the members of the Church. The mission of each member of the faithful and each group of faithful, community, and local church is carried out through visible signs that are proportionate to each situation. Each ecclesial charism will express "missioning" in its own specific way. (68)

85. Mission implies that someone sends and that someone is sent to implement the very mission of Jesus in and through the Church.

1.4. Prophetic dimension of mission

86. The mission of Jesus is explained and understood in New Testament writings as a prophetic mission. Jesus is "the prophet" par excellence (69), who through His words and His behaviour (word + action) carries out the mission that the Father has entrusted to Him. The mission is not simply a way of thinking or a way of being in the world, but rather specific actions (70) and words.(71) Jesus' disciples are called to behave as prophets, as Jesus teaches them.(72)


 

-----
(67) Jn 17:17
(68) The charism of lay associations is expressed through being sent on mission through a process of communal discernment and through concrete forms that are in themselves distinctive. Regarding the charism of religious life, it expresses its mission by a discernment related to the vow of obedience. In both instances, it presupposes searching for the will of God and fulfilling it as Church mission.
(69) ".. mighty in deeds and word ...the one to redeem Israel" (Lk 24:19-21; Lk 4:24; Lk 7:16; 13:33; 24:19; Mk 1:22; 6:2; Mt 16:14; 21:11-14).
(70) "Jesus gave them authority over unclean spirits with power to drive them out and to cure all kinds of disease and all kinds of illness." (Mt 10:1)
(71) "Father consecrate them in truth; your word is truth ... on behalf of those who will believe in me through their word." (Jn 17:17, 20; Mk 6:30)
{72) Mt 10:40-42

 
 

- 18 -


1 - 10 | 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | 21 - 30 | 31 - 38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album