Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I87. Mỗi Ki-tô hữu được thánh hiến (73) để thi hành sứ mệnh ngôn sứ. Đó là ư nghĩa của việc xức dầu trong nghi thức Rửa tội (74). Chúa Thánh Thần xức dầu cho người được rửa tội và đóng trên họ ấn tích không thể phai nḥa (75). Vậy cũng như Chúa Giê-su, Ki-tô hữu có thể nói: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, v́ Chúa đă xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đă sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa(76). Như vậy, người được rửa tội chia sẻ cùng một sứ mệnh của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Thế và Mê-xi-a (77).

1.5. Chiều kích sự sống

88. Làm Ki-tô hữu cũng có nghĩa là làm môn đệ, và do đó sẽ lănh nhận sứ mệnh ngôn sứ, một sứ mệnh mang nhiều khía cạnh. Nhiều khi điều quan trọng nhất của sứ mệnh là đem niềm hy vọng và ư nghĩa cuộc sống đến cho mọi người trong thế giới, nhưng chắc chắn cũng nhiều lần nó có nghĩa là phải tố cáo và nói thẳng mà không sợ hăi. Điều này đ̣i hỏi phải có một lối sống và suy nghĩ trực diện với những thách đố của đời sống trong liên hệ gia đ́nh, xă hội, chính trị và nghề nghiệp. Cho nên chưa đủ nếu chỉ biết hiện diện ở những nơi ấy thôi; nhưng Ki-tô hữu phải hiện diện như là ngôn sứ, để dùng hành động và lời nói mà loan báo sự hiện diện của Vương quốc Thiên Chúa.

1.6 Mẹ Ma-ri-a, gương mẫu thi hành sứ mệnh

89. Theo kế hoạch của Chúa, Mẹ Ma-ri-a đă giữ một vai tṛ quan trọng để giúp cho sứ mệnh của Chúa Con được hoàn tất (78). Mẹ Ma-ri-a đă được t́nh yêu vô biên của Thiên Chúa tuyển chọn. Mẹ được kêu gọi (ơn gọi) và sai đi để thi hành sứ mệnh của Chúa Con trong thế giới.

90. Mẹ Ma-ri-a đón nhận lời gọi và lập tức lên đường (hành động) đem tin vui (lời nói) cho bà Ê-li-sa-bét. Cuộc sống của Mẹ đă nổi bật qua việc đón nhận mầu nhiệm (79): Mẹ là tín hữu tiên khởi, Ki-tô hữu đầu tiên, trên tất cả mọi người (80). Nơi Mẹ là tuyệt đỉnh mọi ước vọng và khao khát được cứu độ, điều mà chỉ kẻ nghèo hèn mới thực sự tin vào t́nh yêu Thiên Chúa. Ma-ri-a chính là kẻ nghèo hèn của Đức Chúa (81), đă đặt hy vọng duy nơi Thiên Chúa mà thôi. Lối sống của Mẹ nghèo hèn và đơn sơ chính là tư cách của vị ngôn sứ vậy (82).87. Every Christian is consecrated (73) for this prophetic mission. This is the sense of the anointing in the rite of baptism.(74) The Holy Spirit anoints the person being baptized and seals the person with an indelible seal.(75) With this anointing, the Christian can repeat the words of Jesus: "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord".(76) Thus, by the washing of Baptism and the anointing with chrism, the baptized person shares in the mission of Jesus Christ, our Saviour and Messiah.(77)

1.5. Vital Dimension of mission

88. Being a Christian implies being a disciple and therefore to have received the prophetic mission, a mission that has many facets. At times, the most important is to communicate hope and the meaning of life to the men and women of our world, but there is no doubt that in many cases it will also mean denouncing and speaking out without fear. This presupposes a way of living and thinking, a way of facing life's challenges in our family, social, political and professional contexts. Therefore, it is not enough to be simply there; Christians are there as prophets, to announce with actions and words the presence of the Reign of God.

1.6. Mary, model for mission

89. In God's design, Mary held a key role in making the Son's mission possible (78). Mary was chosen by God's immeasurable love. She was called (vocation) and sent to fulfil the mission of giving birth to the Son for our world.

90. Mary welcomed the call and immediately set out (action) to bring the good news (word) to Elizabeth. The welcoming of the mystery marked her life.(79) She was, above all, the first believer, the first Christian.(80) In Mary, the hopes and desires for salvation that the poor had placed in God's love, are fulfilled. Mary was the "poor of Yahweh" (81), who, in the midst of her real poverty, put her hope in God alone. Her lifestyle, poor and simple, was a prophetic gesture. (82)


 

-----
(73) Consecration signifies that God takes possession of what is destined for a specific mission. In the OT, kings were consecrated to God by anointing their heads with oil.
(74) "Omnipotent God... I consecrate you with the chrism of salvation, so that incorporated into his people, you may always be a member of Christ, priest, prophet and king for all eternity? (Ritual of baptism, the anointing with holy oil.)
(75) 2 Cor 1:21-22
(76) Lk 4: 18-19; Is 61:1-2
(77) ChL 13.
(78) GP 9.
(79) Lk 2:19, 51
(80) Lk 1:45
(81) This is the sense of the Magnificat, which gathers together and summarizes the expectations of all the poor (Lk 1:46-56). It is inspired by the song of Hannah, a young woman who hoped only in the action of God (1 Sam 2:1-10).
(82) Lk 10:21; Mt 11:25-27; Mt 10:4

 
 

- 19 -


1 - 10 | 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | 21 - 30 | 31 - 38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album