Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part IB. SẴN SÀNG TRƯỚC SỨ MỆNH

1. Ư nghĩa của sứ mệnh

1.1. Sứ mệnh của Chúa Giê-su

76. Trong bốn sách Tin Mừng, nhất là sách Tin Mừng Gio-an, Chúa Giê-su được tŕnh bày như Đấng được Chúa Cha sai đến. Được sai đi, ư niệm này nói lên chính xác ư nghĩa cuộc sống và sự hiện diện của Chúa Giê-su giữa chúng ta, đến nỗi chúng ta chỉ có thể hiểu được h́nh ảnh của Ngài qua sứ mệnh Chúa Cha đă trao phó cho Ngài. Mặt khác, sứ mệnh không phải là một điều ǵ của riêng Chúa Giê-su, nhưng là một hồng ân Ngài lănh nhận từ nơi Chúa Cha (58).

77. Chúa Giê-su thi hành sứ mệnh này trong mối hiệp thông hoàn toàn với Chúa Cha (59). Do đó, bản chất sâu xa nhất của Chúa Giê-su chính là được làm Con. Sự sống của Ngài là sự sống của Chúa Cha, sự sống mà Chúa Cha đă ban cho Ngài (60). Đó cũng là sự sống Ngài sẽ ban cho nhân loại, và như vậy những ai tin sẽ là những người sống bằng sự sống của Chúa Con (61).

78. Sứ mệnh của Đức Giê-su, Chúa Con, là sứ mệnh Chúa Cha đă trao phó. Chúa Giê-su biết rơ Ngài không phải là chủ nhân của sứ mêänh này; Ngài không đến trần gian tự ư ḿnh, nhưng đến để thi hành sứ mệnh, bởi v́ Chúa Cha và Ngài là một và sống trong sự hiệp thông hoàn toàn với Thánh Thần (tức là Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa thông hiệp) (62).

79. Đối tượng của sứ mệnh này, đó là tất cả loài người được Chúa Cha yêu mến sẽ được kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi: cho nên ngay từ đời này chúng ta đă được kêu gọi hăy sống trong sự sung măn của Thiên Chúa (63). Chúa Giê-su vừa là sứ giả, vừa là sứ điệp (64).

1.2. Sứ mệnh của Giáo Hội

80. Giáo Hội là cộng đoàn gồm tất cả những người tin kính và mong đợi Chúa Ki-tô, Đấng ban ơn cứu độ, nguyên lư của sự hiệp nhất và ḥa b́nh; Thiên Chúa thiết lập họ thành Giáo Hội, để Giáo Hội trở nên bí tích hữu h́nh của sự hiệp nhất cứu độ ấy cho toàn thể và cho mỗi người (65). Vậy Giáo Hội là một bí tích của ơn cứu độ trong lịch sử nhân loại chúng ta (66).B. AVAILABILITY FOR MISSION

1. The meaning of mission

1.1. The mission of Jesus (57)

76. In the Gospels, especially in that of John, Jesus is presented as the One sent by the Father. Being sent is precisely what gives sense to His life and His presence among us, so that we can't understand the person of Jesus except through this mission that the Father has entrusted to Him. On the other hand, mission is not something belonging to Jesus; it is a gift he has received from the Father. (58)

77. Jesus lives this mission in total communion with the Father. (59) For this reason, the most intimate reality of Jesus is being Son. His life is the Father's, given to Him by the Father.(60) It is a life He will give to humankind, thus believers will be those who live with the Son's life. (61)

78. The mission of Jesus the Son is that which the Father has entrusted to Him. Jesus knows that He is not the proprietor of this mission: He has not come into this world "on His own" but in order to carry out His mission, because the Father and He are one, and live in full communion with the Spirit (God is Trinity and is Communion). (62)

79. The precise object of this mission will be that all men and women, beloved of the Father, become one with the Triune God: even now we are called to live in the fullness of God Himself. (63) Jesus is the messenger and, at the same time, the message. (64)

1.2. The mission of the Church

80. The Church is "the congregation of all those who in faith look upon Jesus as the author of salvation and the source of unity and peace"; "founded and built by God to be a visible sacrament of this saving unity". (65) The Church is the sacrament of salvation in the concrete history of our world. (66)


 

-----
(57) The starting point of mission is the relationship with Jesus. Jesus is present, not only in our own hearts, but also in His Body, of which our local CLC group is a cell; and furthermore, He is present in those to whom we are sent - family, friends, work-place, the wider community, especially those in need. Consequently, mission comes alive and energises us when this three-fold presence of Jesus resonates and interacts - Jesus present in our heart; Jesus present in our CLC group; Jesus present in those to whom we are sent.
(58) "I have come from heaven not to do my own will but to do the will of him who sent me" (Jn 6:38: Jn 4:34; 5:30; 9:4-5; 14:24).
(59) "He who has sent me is with me..."(Jn 8:29; 3:35; 17:7-8; 5:19).
(60) "For, just as the Father has life in Himself so He has granted the Son also to have life in Himself" (Jn 5:26).
(61) "As the living Father sent me and I draw life from the Father, so whoever eats me will also draw life from me" (Jn 6:57).
(62) Jn 10:30, 38; 11:41-42; 13:1-3; 13:9; 14:20; 16:28
(63) "... so that the love with which you have loved me may be in them and I in them" (Jn: 17:21, 24, 26).
(64) "I am the way, the truth and the life; no one can come to the Father except through me" (Jn 14:6).
(65) Lumen Gentium 9
(66) LG 1
(67) Jn 17:17

 
 

- 17 -


1 - 10 | 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | 21 - 30 | 31 - 38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album