Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 

Đoàn Sủng - Phần I

CLC Charism - Part ISinh khí của Thánh Thần trong lịch sử Phong trào CLC


Dưới sự dẫn dắt của Chúa và Thần Linh Người, việc huấn luyện CLC đă dần dần được đặt thành nguyên tắc qua những tài liệu khác nhau: tài liệu của những Đại Hội Thế giới, tài liệu SURVEY, Những Nguyên tắc Căn bản đă được duyệt lại và rất nhiều chương tŕnh huấn luyện. Những Tiêu chuẩn tạo thêm một trang sử nữa về sự hiện diện và hoạt động của Chúa (4). Như vậy, không nên coi những tài liệu ấy là tài liệu phụ thêm, nhưng là một nỗ lực khiêm tốn nhằm tổng kết những ân sủng mới mẻ nhất đánh dấu đoạn đường và đưa chúng ta tới một bước xa hơn trong việc sống đoàn sủng CLC một cách trọn vẹn.

Dự phần vào di sản chung

Lịch sử CLC không thể tách rời lịch sử hiệp hội tông đồ của ḿnh với Ḍng Tên và những nhóm đă được thành lập theo tinh thần I-nhă dể phục vụ và làm cho vinh quang Chúa rạng sáng hơn. Việc hợp tác giữa CLC và Ḍng Tên đă được xây dựng qua mọi thời đại.

Nhưng sau cuộc họp Đại Hội thứ 34 của Ḍng Tên (5), sự hợp tác đă tăng mạnh, đưa tới việc sắp đặt một mạng lưới hoạt động tông đồ theo tinh thần I-nhă nhằm phát triển nguồn nhân lực và tổ chức phục vụ trong sứ mệnh Chúa Ki-tô. Cần đọc những tài liệu này và đem thực hành trong tinh thần hợp tác.

Những tài liệu này được dành cho những người có trách nhiệm huấn luyện CLC, trong số ấy có nhiều linh mục ḍng Tên. Cùng với họ, chúng ta chia sẻ gia sản chung là Linh Thao, những phong phú của truyền thống lâu đời và mong muốn dấn thân trong sứ mệnh để phục vụ tha nhân.


 The breath of the Spirit throughout CLC history


Under the guidance of the Lord and of His Spirit, the CLC formation has been gradually codified in various papers: those of the World Assemblies, SURVEY, the revised General Principles and in numerous formation tools and programmes. These criteria form another page of this history of the presence and action of the Lord (4). Thus, they should not be seen as supplementary, but as a humble attempt to sum up the most recent graces which have marked our path and which have taken us a step further towards living the CLC charism in its fullness.

Sharing our common heritage

CLC history written by the Spirit is inseparable from the history of its apostolic association with the Society of Jesus and those other religious families of Ignatian inspiration, to the greater service and glory of God. This collaboration between CLC and the Society of Jesus has been growing with the passage of time.

Now, after the Thirty-Fourth General Congregation of the Society of Jesus
(5), this collaboration can intensify due to the recommendation, made by the Society, to set up an Ignatian apostolic network in order to increase the human and institutional resources at the service of Christ's mission.

These documents should be read and put into practice in the light of this cooperation. They are intended for those involved in CLC formation, many of them Jesuits. We share with them the common heritage of the Spiritual Exercises, the riches of a long tradition, and the desire to commit ourselves, in mission, to the service of others.


 

  (4) Among the documents included in the appendixes you can consult those, which refer to the history and background of CLC.
(5) The document "Cooperation with the laity in mission", of the 34th General Congregation of the Society of Jesus, is included in the appendixes.

 

 
 

 

- 4 -


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 38
 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album