Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 

Đoàn Sủng - Phần I

CLC Charism - Part I


NHẬP ĐỀ

Đồng Hành-CLC* là một đoàn thể quốc tế gồm những thành phần nam nữ già trẻ thuộc hoàn cảnh sống khác nhau, tất cả đều muốn theo Chúa Giê-su Ki-tô gần gũi hơn và cùng cộng tác với Người để xây dựng Vương quốc của Người. Các thành viên làm thành những cộng đoàn nhỏ, những cộng đoàn này làm thành cộng đoàn lớn hơn thuộc cấp miền và quốc gia, sau cùng tất cả thành MỘT Cộng đoàn Thế giới. ĐH-CLC hiện đang có mặt khắp năm châu trong gần sáu mươi quốc gia.

ĐH-CLC có thật nhiều điều để cống hiến cho Giáo Hội và xă hội chúng ta sống. Vai tṛ của HIỆP HỘI THÁNH MẪU trong việc huấn luyện giáo dân phục vụ Vương quốc suốt hơn 400 năm qua là cả một di sản quư giá cho ĐH-CLC. Tuy nhiên, ĐH-CLC không chỉ là một cái tên mới đặt cho Hiệp hội Thánh Mẫu vào năm 1976, nhưng theo chính lời cha Paulussen, ĐH-CLC là một cuộc tái sinh của phong trào, gần như là một khởi đầu mới vậy.

Căn tính mới của ĐH-CLC được mô tả trong Những Nguyên tắc Căn bản được chấp thuận năm 1971 và duyệt lại năm 1990. Nhưng ngay từ ban đầu, người ta thấy cần phải bổ túc bản văn căn bản này bằng những tài liệu nói rơ ràng hơn về những phương thức huấn luyện phù hợp với ĐH.

Năm 1982, Cộng đoàn ĐH-CLC Thế giới đă đưa ra bản SURVEY như tài liệu chính để hướng dẫn việc huấn luyện ĐH-CLC. Ngày nay, bản SURVEY này đă được chính thức cập nhật hóa vẫn c̣n là tài liệu hiện hành để phân tích và diễn giải sự tăng triển của ĐH-CLC, những phương pháp đă được sử dụng và sự đóng góp của những thành phần khác nhau trong mỗi giai đoạn.

Tuy nhiên, cần có sự tŕnh bày rơ ràng hơn về ơn gọi của người giáo dân thuộc ĐH-CLC và về tiến tŕnh tăng triển của các thành viên trong những đường lối giúp phong phú hóa các kế hoạch huấn luyện ở cấp ĐH-CLC Quốc gia, đồng thời giúp củng cố sự hiệp nhất trong Cộng đoàn ĐH-CLC Thế giới. Việc này đă được khẳng định, nhất là trong Đại Hội Thế giới 1994 tại Hồng-kông. Đại Hội đă đề nghị bổ túc những tŕnh độ huấn luyện (khởi đầu và tiếp tục) tùy theo những tiêu chuẩn đặc biệt và chọn lựa.

Bước đầu tiên là soạn thảo một tài liệu ngắn nói về Những tiêu chuẩn huấn luyện ĐH-CLC
được thực hiện do một nhóm từ các quốc gia. Bản dự thảo đầu tiên đă được duyệt lại dưới sự soi dẫn từ những buổi họp quốc tế của Các linh mục ḍng Tên và ĐH-CLC, nhóm tại Âu-châu, Phi-châu và Mỹ-châu La-tinh trong hai năm qua.
(1) Tháng 12 năm 1996, tài liệu đă được xuất bản như phụ trương của báo Progressio (số 45-46), để cho các Cộng đoàn Quốc gia có thể đem dùng thử và làm tài liệu hầu chuẩn bị Đại Hội Thế giới lần tới ở Ba-Tây.
 


INTRODUCTION

The Christian Life Community is an international association of Christians: men and women, adults and young people, of all social conditions, who want to follow Jesus Christ more closely and work with Him for the building of the Kingdom. Members make up small groups, which are part of larger communities organised regionally and nationally, all forming ONE World Community. The CLC is present in all five continents, in almost sixty countries.

We are convinced that CLC has much to offer the Church and the society in which we live. The role played by the SODALITIES OF OUR LADY in the formation of the laity, for the service of the Kingdom during more than 400
years of history, is a precious heritage for CLC. Christian Life Community, however, was not just a new name,given to the Sodalities of Our Lady in 1967. In the words of Father Paulussen, CLC represented the rebirth of the movement, almost a new beginning.

The new identity of CLC was expressed in the General Principles, approved in 1971 and revised in 1990. But from the very beginning it was felt necessary to complement this fundamental text with other documents, which expressed more explicitly the processes of formation proper to CLC.

In 1982, the World Community presented SURVEY as a key paper giving direction to CLC formation. Today, a duly adapted SURVEY remains relevant to any analysis and description of the growth of a CLC, of the means used and of the contribution of different roles at each stage in this growth.

Nevertheless, there is a need for a clearer presentation of the vocation of our lay members, which will enrich the formation plans of our National Communities and strengthen the unity of the World Community. The World Assembly in Hong Kong in 1994 was particularly aware of this need and recommended the implementation of formation plans (initial and continuing) according to specific criteria.

The first step was the drawing up of a brief paper Criteria for CLC Formation by an international working party.
The first draft was re-worked in the light of the international meetings for Jesuits and CLC, which took place in Europe, Africa, and Latin America between 1995 and 1996.(1) In December 1996, this was published as a
Progressio supplement (no. 45-46) so that National Communities could put it to the test and use it as a working document in their preparation for the next World Assembly in Brazil.
 

---- ----
(1) In English: Italy, August 1995; Philippines, April 1997; Australia, July 1997.
In Spanish: Argentina, October 1995; Peru, January 1996; Spain, April and November 1996; Mexico, October 1996; Dominican Republic, May 1998.
In French: Zaire, July 1995; Egypt, January 1996; Cameroon, August 1996; Ivory Coast, August 1996.
-----

* Đại Hội Đồng Hành 2005 đă chính thức chấp nhận tên gọi là Cộng đoàn Đồng Hành-CLC

 
 

 

- 2 -


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 38
 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |