Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 

Đoàn Sủng - Phần I

CLC Charism - Part I1. Tài liệu này được soạn thảo để mô tả đặc nét đoàn sủng CLC. Đoàn sủng được tŕnh bày như một ơn gọi đặc biệt trong Giáo Hội được các phần tử của Giáo Hội đáp lại bằng đời sống dấn thân. Lối mô tả ấy cho thấy đoàn sủng vừa đơn giản vừa phong phú, khiến người ta phải chú ư tới căn rễ lịch sử của nó cũng như biết bao nhiêu súc tích sau này. Tài liệu này không nhắm đặt lại vấn đề toàn diện, cũng không phải để cứu xét qua tất cả mọi khía cạnh.

2. Tài liệu tŕnh bày được dựa trên những kinh nghiệm của các Cộng đồng CLC Quốc gia, nhưng công việc của chúng tôi đi xa hơn những ǵ được thực sự sống trong cộng đồng này hoặc cộng đồng kia. Ơn gọi CLC và đoàn sủng CLC nói lên một lư tưởng và thách đố cho tất cả chúng ta. Những đóng góp do các thành viên dày kinh nghiệm nhất của CLC chắc chắn là cần thiết, giúp cho những dự thảo được hữu hiệu nơi từng Cộng đồng CLC Quốc gia. Tuy nhiên tất cả chúng ta vẫn phải cùng nhau tiếp tục làm việc mà không lăng quên bổn phận phải đổi mới đời sống cá nhân cũng như cộng đồng theo đoàn sủng của chúng ta.

 

1. This paper sets out to describe the specific CLC charism. It presents it as a particular vocation within the Church to which its members respond with a life commitment. Such an approach expresses both the simplicity and the richness of the charism, drawing attention both to its historical roots and its later enrichments. This does not pretend to be an exhaustive account of the subject, or to examine all its aspects.

2. The presentation is based on the experience of the National Communities, but our approach goes well beyond that which is actually lived in this or that Community. The CLC vocation and the CLC charism are an ideal and a challenge for all of us. Contributions from very experienced CLC members are certainly necessary so that the proposals can be put into effect in each National Community. But also, we must all continue to work without stint on the task of renewing, according to our charism, both our personal and our community life.
 


I.
CON NGƯỜI ĐỒNG HÀNH-CLC

A. ĐỂ T̀M GĂP ƠN GỌI CỦA M̀NH TRONG GIÁO HỘI

1. Ơn gọi cá nhân

3. Chúng ta hy vọng mọi thành viên CLC sẽ tham gia sứ mệnh của Chúa Ki-tô tùy theo ơn gọi của họ trong Giáo Hội. Cộng đồng CLC được thành lập gồm các Kitô hữu:nam nữ, già trẻ, thuộc mọi tầng lớp xă hội, là những người muốn bước theo Chúa Giê-su Ki-tô gần gũi hơn và muốn cùng làm việc với Người để xây dựng Vương quốc, đồng thời cũng là những người đă nhận ra CLC là ơn gọi đặc biệt của họ trong Giáo Hội(NTCB, 4). (6)

4. Nền tảng của việc huấn luyện và canh tân CLC đó là giá trị cá nhân của mỗi người và việc mỗi người xác tín ḿnh được Chúa gọitrong mọi hoàn cảnh của cuộc đời ḿnh. Mỗi người được Chúa gọi để chu toàn một sứ mệnhtrong đời. Vậy chính
Chúa là Đấng khởi đầu, tuy nhiên Người vẫn tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Mỗi cá nhân khám phá ra lời gọi này, lắng nghe và cố gắng hiểu Chúa muốn ǵ. Như thế, ơn gọi là lời triệu gọi của Chúa được tỏ ra trong những ước ao sâu thẳm nhất và những khát vọng cao cả nhất nơi chúng ta. Việc chúng ta tự do đáp trả lời gọi của Chúa làm cho cuộc sống chúng ta có ư nghĩa và có phẩm giá.
 


I. THE CLC PERSON

A. TO SEEK AND FIND ONE'S VOCATION IN THE CHURCH

1. The personal vocation

3. We hope that all CLC members will participate in the mission of Christ according to their own vocation in the Church. "Our Community is made up of Christians: men and women, adults and young people, of all social conditions, who want to follow Jesus Christ more closely and to work with Him for the building of the Kingdom, having recognised the Christian Life Community as their special vocation within the Church". (GP 4) (6)

4. The foundation of CLC formation and renewal is the value of each person and the conviction that each person has a divine vocation, which embraces all dimensions of that person's existence. God calls everyone. God takes the initiative, but respects our personal freedom. Each individual discovers this call when he/she listens to it and accepts God's wishes. This call of God is a personal vocation, which reveals itself in our deepest inclinations and our most authentic desires. Our free response to God's call is what gives meaning and dignity to our existence.

 

  -----
(6) The "General Principles of the Christian Life Community" approved by the World Assembly in Guadalajara '90, and confirmed by the Holy See in December of the same year. The quotation is from the paraphrased version used in England and Wales and other English speaking countries.

 
 

 

- 5 -


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 38
 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album