|
Trang Chính | DH-online blog | Photo Album
   
   

 

Cộng Đoàn Đồng Hành là ai? / Who we are  ››

Sắc Lệnh của Ṭa Thánh / Vatican's Decree
Đoàn Sủng, Lịch Sử và Tổ Chức của Cộng Đoàn / Our Charism, History and Organization
Các Mục Vụ của Cộng Đoàn / Our Ministries


more of God's beloved children

Đồng Hành ... a community living its three-fold mission as King, Prophet and Priest
HMV Đông Bắc 2013
see more
››


 
Những Sinh Hoạt Đồng Hành   Nhịp sống Đồng Hành: 


Các Khóa Linh Thao  
Xem chi tiết
››
SEED Đông Bắc 2014
26-29 tháng 6, 2014
Fatima Renewal Center,
Dalton, PA. 18414
Ghi Tên ››
 
 

Đồng Hành blog

Sổ Tay Huấn Luyện

Các Tài Liệu ››

Niên Liễm/Membership
Please follow this link:
2014 Dong Hanh Membership Recertification


Tập San COMIGO
2014
2013


1563-2013
450 years of Ignatian Lay Communities
Ḍng Lịch Sử của CLC
CLC's History and Relationship to the Sodalities of Our Lady - Fr. Julian Elizaldé
Christian Life Community - Chí Tâm
Linh Đạo Thánh I-Nhă : Một Nền Linh Đạo cho Giáo Dân - Fr. Kolvenbach
Đức Thánh Cha Gioan Phalô II nói với CLC
CLCers: What Kind of people
A brief History of the Vietnamese Companions of Christ

450 Years of
Ignatian Lay Communities

• • •
 

Go forth
and set the world on fire

   St. Ignatius

  

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật
 Sunday's Gospel Reflections
 

   Lời Chúa Hôm Nay
thanhlinh.net

Suy Niệm Hàng Ngày
Nhóm TIM
Phút Cầu Nguyện

Today's Reading
USCCB


with the Jesuits in Britain

Phát Thanh
 Ánh Sáng Tin Mừng

Liên lạc:
bao@donghanh.org

DONGHANH-CLC
P.O. BOX 2862
Merrifield, VA. 22116

 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Nối Kết | Mục Lục |