Through the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us - Luke 1:78

 
Trang chính


Cha Felipe Gomez, S.J.Cha Felipe Gomez, SJ (tên Việt là Ngô Minh) đến Việt Nam năm 1960, thụ phong linh mục năm 1966 tại Sàig̣n. Cha theo học và tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại viện đại học Gregorian (Rome). Sau đó cha về Việt Nam làm giáo sư thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Dalat. Trong những ngày dạy học tại Giáo Hoàng Học Viện, cha đă có những đóng góp quan trọng trong việc dịch thuật, giải thích và chú giải những văn kiện của bộ sách Công Đồng Vatican II, bản Việt ngữ mà chúng ta hiện có. Cha đă giúp nhiều khóa Linh Thao và rất nhiều thuyết tŕnh về các đề tài thần học cho Cộng Đoàn Đồng Hành trong nhiều năm qua. 

 

 

 

 

 Prayers For a Life Time - by Karl Rahner
•  Mary the Faithful Disciple - by Bertrand Buby
•   Yes or No? Answer to Tough Questions about Christianity - by Peter Kreeft
•  The Spirit of Love - by Brian Gaybba  
• 
The Lay-Centered Church: Theology and Spirituality - by Leonard Doohan
• 
The Hidden Years, a novel about Jesus - by Neil Boyd
 
Jesus and Community, The Social Dimension of Christian Faith - by Gerhard Lohfink   
 Woman First Among the Faithful - by Francis J. Maloney S.D.B. 


• • •

Một số trong các sách liệt kê ở trên đă không c̣n được xuất bản nữa. Tuy nhiên bạn vẫn có thể t́m được những ấn bản cũ tại các trang Internet tương tự như sau:
http://www.amazon.com
http://www.abebooks.com
http://www.alibris.com

 

 

Đồng Hành | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Đức Tin và Đời Sống | Nối Kết | Mục Lục |