Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I
171. Như vậy sự cam kết có nghĩa là chúng ta tự ư đặt chúng ta trước mặt Chúa và dân Người, trở thành một dấu chỉ hữu h́nh để nói lên điều chúng ta đă sống và đă hết ḷng nhận định. Đó là một cử chỉ phần nào giống với việc cam kết trong hôn nhân. Khi tuyên bố trước mặt Chúa và anh chị em đồng hành rằng chúng ta đă cam kết theo một linh đạo, một lối sống và một sứ mệnh, là chúng ta xác nhận ḿnh đă nhận định và tận hiến trước mặt Người và anh chị em, và chúng ta quả quyết rằng CLC là tổ chức giúp chúng ta sống đoàn sủng Thánh Thần Chúa đă ban cho chúng ta.

B. CAM KẾT TẠM THỜI

1. Tiến tŕnh dẫn đến việc cam kết tạm thời

172. Đọc Những Quy luật Tổng quát và Những Nguyên tắc Căn bản cho thấy đời sống CLC bắt nguồn từ lời gọi của Chúa dành cho từng thành viên, và lời gọi ấy là lời gọi làm tông đồ và chung cho mọi người, để sống ơn gọi ấy ngay trong Giáo Hội và trong cộng đồng địa phương. 173. Việc nhấn mạnh đến ơn gọi có thể đă gợi ư nhiều nhất cho những bước đầu tiên trong CLC. Thành viên mới phải được cộng đồng giúp đỡ để ḥa nhập với lối sống CLC và để quyết định xem ḿnh thực sự có lời gọi, khả năng và muốn sống ơn gọi đó không(147).

174. Ơn gọi hoặc lời gọi được nhận thức từ ban đầu như một ước ao tuy mơ hồ, nhưng cũng đủ mạnh để khuyến khích người ta giữ liên lạc với CLC. Trước hết khi ứng viên trở thành phần tử của một cộng đoàn, th́ họ bắt đầu làm quen với lối sống và sự phát triển của CLC (148). Những cách này được từ từ đưa vào đời sống ứng viên như một phần thuộc tiến tŕnh huấn luyện mà điều quan trọng đó là việc linh hướng (149).

175. Trong giai đoạn lớn lên, ứng viên phải làm một số quyết định: tham dự những ngày tĩnh tâm, tham gia sinh hoạt nhóm, gặp linh hướng, đảm trách một sinh hoạt mục vụ nào đó, làm Linh Thao hay dự khóa tĩnh tâm ngắn? Trong hành tŕnh đức tin họ sẽ cảm nghiệm những cảm xúc khác nhau, và những cảm xúc này sẽ giúp họ nhận ra đây có phải là phương thức để họ trở nên gần với Chúa mỗi ngày một hơn không. C̣n cộng đồng th́ nâng đỡ ứng viên bằng một thái độ nhận định và khích lệ họ hăy tiến thêm để trưởng thành và dấn thân hơn nữa.

176. Rồi tới lúc ứng viên phải tự hỏi họ có thực sự hiểu con đường mà họ đă được chỉ dạy và dẫn dắt trong thời gian qua không (khoảng 1 đến 4 năm theo QLTQ, số 2), và đó có phải là lời gọi và ân sủng của Chúa hay không. Bước nhận định này có thể xảy ra một cách tự nhiên trong hành tŕnh, hoặc có thể được làm sau khi đă thảo luận theo diễn tiến học hỏi.2. Mục đích và ư nghĩa của Cam kết tạm thời

177. Cam kết tạm thời là bày tỏ ư muốn sống theo lối sống CLC (150), đang khi chờ đợi làm quyết định cuối cùng. Cam kết trong giai đoạn này gồm có việc t́m kiếm ơn gọi Chúa gọi mỗi người và việc nhận định ơn gọi này.

178. Nơi những cá nhân đă chuẩn bị sẵn sàng th́ việc nhận định ơn gọi được thực hiện trên hai cấp độ:

Chọn bậc sống đối với những người nào chưa chọn (dĩ nhiên đối với đời sống linh mục, tu sĩ th́ không có việc cam kết vĩnh viễn với CLC);

Sửa đổi và canh tân lối sống đối với những ai đă có bậc sống yên ổn (151).
171. Thus our commitment is to present ourselves freely before the Lord and His people and to give a visible sign of that which we have lived and discerned in our hearts. It is a gesture somewhat similar to a marital engagement. In proclaiming before God and our companions that we have committed ourselves to a spirituality, a way of life and a mission, we are confirming before them our discernment and the gift of ourselves. We proclaim publicly, that the Christian Life Community is the body within which we live the charism that the Spirit of the Lord has given to us.
 

B. TEMPORARY COMMITMENT

1. The process leading to Temporary Commitment

172. A reading of the General Principles and General Norms shows that CLC life originates in a call from the Lord to each individual member and that such a vocation is apostolic and universal lived in the Church and within a local community.

173. This emphasis on vocation can inspire, better than anything else, the initial steps in CLC. The new members "must be helped by the community to assimilate the CLC way of life, and to decide whether a call, together with an ability and a willingness to live it, are present". (147)

174. Vocation - or calling - is perceived in the beginning as a vague and diffused longing that is, however, strong enough to encourage the person to make contact with CLC. When a person first becomes a member of a community, he/she begins to become familiar with the CLC's way of life and growth. (148) These ways are introduced gradually, as part of a formation process during which spiritual guidance (149) plays an important role.

175. During this growth stage, the person has to make certain decisions: to join in days of recollection, to participate in a local community, to assist regularly at group meetings, to meet with a spiritual guide, to take part in an apostolic activity, to undertake the Spiritual Exercises or a short retreat of 4 to 8 days etc. In making these decisions, candidates commit themselves progressively to the CLC way of life. On their journey, they will experience different emotions, and these will help them to realise whether or not this is the way for them to enrich their relationship with God. The community, for its part 150, sustains the person with an attitude of discernment and encourages them to take further steps towards growth and commitment.

176. At length the moment arrives when the person must ponder in prayer whether the path along which he or she has been taught and guided for some time (1-4 years according to GN 2), is truly a call and a grace from God. This moment of discernment can arise spontaneously, or it can be a response to a deliberate invitation.

2. The purpose and meaning of Temporary Commitment

177. Temporary Commitment is the expression of a desire to live according to the CLC way of life. (150) This commitment implies a search for the vocation to which the Lord is calling the individual, and the discernment of this vocation.

178. In those individuals who already have the necessary disposition, this vocational discernment takes place on two levels:

The choice of a state of life by those who have not yet done so (religious life, of course, excludes a Permanent Commitment to CLC);

Amendment and reformation of lifestyle, for those who have already decided upon their state of life. (151)
 


 

-----
(147) GN 2.

(148) GP 12.

(149) GN 41b.

(150) GN 39a.

(151) SpEx 189.

 
 

- 35 -


1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31  32  33  34  35  36  37  38
 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album