Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I
II. CAM KẾT TRONG CLC

CAM KẾT ĐƯỢC TR̀NH BÀY TRONG NHỮNG QUY LUẬT VÀ NGUYÊN TẮC CĂN BẢN

164. Muốn trở thành một thành viên của CLC, người ta cần phải có ơn gọi cá nhân. Trong khoảng thời gian được ấn định theo như Những Quy luật Tổng quát, ứng viên được đưa vào làm quen với lối sống riêng của CLC. Thời gian này là thời gian dành cho ứng viên và cộng đồng cao hơn nhận định ơn gọi của ứng viên. Sau khi đă quyết định và được cộng đồng cao hơn chấp thuận, thành viên làm cam kết tạm thời, và với sự giúp đỡ của cộng đoàn, thành viên duyệt lại xem ḿnh có thích hợp với mục đích và tinh thần của CLC hay không.Sau một thời gian thuận tiện được xác định do Những Quy luật Tổng quát ấn định là làm cam kết vĩnh viễn (140).

165. Dù việc tiếp nhận thành viên thực hiện cách nào đi nữa th́ những thành viên mới cũng phải được Cộng đồng giúp đỡ để quyết định xem ḿnh thực sự có lời gọi, khả năng và muốn sống ơn gọi hay không, cũng như để trở nên ḥa nhập với cộng đồng CLC rộng lớn hơn.Sau một khoảng thời gian thường không quá bốn năm và không dưới một năm, họ làm cam kết tạm thời theo lối sống CLC. Họ cần phải làm Linh Thao như phương thế để giúp ḿnh đạt tới quyết định cá nhân này (141).

166. Việc dấn thân tạm thời vẫn tiếp tục như thế cho tới khi thành viên đă nhận định xong và bày tỏ ư muốn cam kết vĩnh viễn với CLC, trừ khi họ tự ư rút lui khỏi cộng đồng hoặc bị loại trừ khỏi cộng đồng.Thời gian giữa cam kết tạm và cam kết vĩnh viễn thường không nên quá tám năm và không dưới hai năm(142).

167. Làm Linh Thao trọn theo một trong những cách đă được chỉ định (giữa cuộc sống hằng ngày, một tháng liền, các khóa tĩnh tâm trong nhiều năm) nên có trước khi cam kết vĩnh viễn với Cộng đồng(143).

A. LƯ DO CAM KẾT

Có nhiều lư do để cam kết. Sau đây là những lư do quan trọng nhất:

168. 1 - Nền tảng thần học Ba Ngôi: cội rễ của việc cam kết với CLC ở nơi Thiên Chúa. Nguyên lư và Nền tảng của cam kết là việc Thiên Chúa thiết lập với dân Người một giao ước không thể phá bỏ được. Chúa đă đi trước để dấn thân một cách vĩnh viễn và hữu h́nh. Chúa đă trung thành với giao ước này qua suốt lịch sử như những việc giải phóng đă làm chứng. Nhưng chính trong Mầu nhiệm Nhập Thể, Người cho chúng ta dấu chỉ vĩ đại nhất và vĩnh cửu của giao ước này (144).

169. 2 - Nền tảng nhân chủng học: con người không phải là thuần tinh thần, nhưng cần phải biểu lộ những kinh nghiệm sâu kín nhất qua giác quan. Mối quan hệ giữa chúng ta với mầu nhiệm Thiên Chúa được bày tỏ cách rơ ràng nhất qua những dấu chỉ hữu h́nh và mang tính cách bí tích. Một phần của chúng ta cũng là những thời gian ḿnh sống. Như thế, cam kết tạm hay cam kết vĩnh viễn với CLC cũng được nh́n nhận qua giác quan. Cam kết vĩnh viễn có nghĩa là trong thời gian, chúng ta uốn nắn việc đáp trả của ḿnh theo mẫu t́nh yêu tín trung của Thiên Chúa và sự sung măn của mầu nhiệm Chúa Ki-tô, Đấng quy tụ muôn loài về với chính Ngài (145).

170. 3 -  Nền tảng cộng đồng Giáo Hội: chúng ta không sống ơn gọi và sứ mệnh như những cá nhân lẻ loi. Chúng ta sống trong cộng đồng, và đứng trước cộng đồng thân hữu và bạn đồng hành trong Chúa, chúng ta tuyên bố rằng chúng ta đang ở trong và ở với Giáo Hội. Cộng đồng có quyền chứng kiến, nghe, cảm nhận và quư trọng sự cam kết của chúng ta. Điều này giúp chúng ta gắn bó với lối sống chúng ta đă tự ḿnh cam kết (146).
 
III. COMMITMENT IN CLC

COMMITMENT IN THE GENERAL PRINCIPLES AND NORMS.

164. "Membership of the Christian Life Community requires a personal vocation. For a period of time determined in the General Norms, the candidate is introduced to the CLC way of life. This time is allotted for the candidate and the wider community to discern the candidate's vocation. Once a decision has been made, and approved by the wider community, the member makes a Temporary Commitment, to allow time to test, with the help of the community, his or her ability to live according to the end and spirit of CLC. Then, after a suitable period of time, determined by the General Norms, a Permanent Commitment is made." (140)

165. "In whichever way admission takes place, the new members must be helped by the Community to decide whether a call, together with an ability and a willingness to live it, are present, and to become identified with the wider Christian Life Community. After a period of time, normally no longer than four years and no less than one, they assume a Temporary Commitment to this way of life. An experience of the Spiritual Exercises is strongly recommended as a means of arriving at this personal decision." (141)

166. "The temporary engagement continues as such until, after a process of discernment, the member expresses his or her Permanent Commitment to CLC, unless he or she freely withdraws from the community or is excluded by it. The length of time between temporary and Permanent Commitment should ordinarily be no more than eight years and no less than two." (142)

167. "An experience of the complete Spiritual Exercises, in one of their several forms (in daily life, a closed month, retreats over several years), precedes Permanent Commitment to the community." (143)

A. REASONS FOR COMMITMENT

There are many reasons for commitment, the most important being:

168. 1 - The fundamental Trinitarian Theology. The roots of commitment in CLC are found in God. The Principle and Foundation of our commitment is that God establishes an unbreakable covenant with His people. The Lord is the first to commit Himself in a permanent and visible way. God has been faithful to this covenant again and again throughout history as witnessed by His liberating deeds. But, it is in the Incarnation that He shows us "without a shadow of doubt" the greatest and irrevocable sign of this covenant. (144)

169. 2 - Anthropological basis: Human beings are not pure spirit and need to express their deepest experiences through the senses. Our relationship with the mystery of God is best expressed in visible, sacramental signs. We are, equally, part of the times in which we live, so our spiritual and apostolic experiences are lived in these times. Thus, Temporary or Permanent Commitment with the CLC is perceived through the senses. Permanent Commitment signifies that, within time, we pattern our response according to the faithful love of God and the fullness of the mystery of Christ who brings all things to Himself. (145)

170. 3 - Communal basis - the Church. We do not live our vocation and mission as isolated individuals. We live them in community and we proclaim before that community of friends and companions in the Lord that we are in and with the Church. The community has the right to see, hear, feel and appreciate our commitment. This helps us to live coherently the way of life to which we have committed ourselves. (146)
 


 

-----
(140) GP 10.

(141) GN 2.

(142) GN 3.

(143) GN 4.

(144) 2 Cor 1: 19-20

(145) Lk 9:62; Rom 12:1

(146) Mt 6:14-16; 1Thess 1:6-10; Heb 10:23-25

 
 

- 34 -


1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31  32  33  34  35  36  37  38
 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album