Trang chính Tài Liệu Đoàn Sủng
 

 
Đoàn Sủng - Phần I CLC Charism - Part I
4. Một cộng đồng thuộc về Giáo Hội

4.1. Nền tảng của đặc tính thuộc về Giáo Hội nơi CLC

158. CLC được sinh ra và lớn lên trong Giáo Hội, rồi cũng do Giáo Hội nên mới có tên tuổi và được phổ quát. Mối quan hệ sống động này với Giáo Hội được xây nền trên chính sự kết hiệp với Chúa Ki-tô. Kết hiệp với Chúa Ki-tô đưa tới kết hiệp với Giáo Hội là nơi Chúa Ki-tô tiếp nối sứ mệnh cứu chuộc của Người tại đây và lúc này (137).

159. Cộng đồng CLC trên mọi b́nh diện đều phục vụ Dân Chúa. Do sự hiện hữu trong Giáo Hội, CLC đóng góp vào việc cổ vơ:

một Giáo Hội trong đó người ta thấy ḿnh thông hiệp với những đoàn sủng và tác vụ khác nhau, cũng như với trách nhiệm chung để chu toàn sứ mệnh Chúa Kitô;

một Giáo Hội không phải là chính cứu cánh, nhưng là Giáo Hội nhận lănh sứ mệnh rao giảng và thiết lập nơi muôn dân Vương quốc của Chúa Ki-tô và của Thiên Chúa. Giáo Hội ấy trở nên mầm sống của Vương quốc Chúa trên mặt đất này (138).

4.2. Quan hệ giữa CLC và Giáo Hội

160. a. Trung thành với sứ điệp của Chúa Kitô.
CLC cố gắng hiểu Tin Mừng sâu xa hơn bằng cách sống đức tin các Tông đồ đă truyền lại cho chúng ta, được Giáo Hội duy tŕ và quyền giáo huấn của Giáo Hội ǵn giữ.

161. b. Tham gia vào đời sống của Giáo Hội.
CLC không tồn tại nếu cô lập với mọi đoàn thể thuộc cộng đồng Ki-tô (giáo xứ, giáo phận, Giáo Hội tại quốc gia hay hoàn vũ). Trái lại, CLC là một thành phần trong toàn thể cộng đồng này, và điều ấy được thể hiện:

 trong đời sống phụng vụ và bí tích mà trung tâm là Bí tích Thánh Thể, nói lên một cách cụ thể sự hiệp nhất trong t́nh yêu và hành động (139).

 trong cuộc sống hằng ngày của Giáo Hội, bằng cách tham gia những sinh hoạt của Giáo Hội, chia sẻ với những nhu cầu và khó khăn của Giáo Hội một cách hữu hiệu và đầy thương mến, đồng thời giúp cho Giáo Hội được phát triển.

162. c. Cộng tác với sứ mệnh của Giáo Hội.
Lănh nhận sứ mệnh trong Giáo Hội và do Giáo Hội, tuân theo tôn chỉ và những ưu tiên mục vụ của Giáo Hội, CLC cống hiến cho dân Chúa và các vị chủ chăn một quà tặng, đó là việc phục vụ tông đồ và đoàn sủng phong phú mà họ đă có ngay từ ban đầu, trong tinh thần nhận định và cùng chung trách nhiệm.

163. d. T́nh liên đới.
Trong khung cảnh một cộng đồng huynh đệ, cộng đồng CLC đặc biệt cố gắng mở ḷng đón nhận người nghèo, người bị xă hội bỏ rơi, người bị khai trừ, nói tóm lại là tất cả những ai cần giúp đỡ và hỗ trợ nhất trong Giáo Hội và trong thế giới. CLC sẵn sàng chia sẻ với họ những ǵ ḿnh có và đem công việc này vào trong lối sống
của ḿnh.

 
4. An ecclesial community

4.1. The basis of the CLC's ecclesial character

158. CLC was born and is growing within the Church, and draws from the Church its identity and its universality. This vital relationship with the Church is founded on union with Christ Himself. Union with Christ leads to union with the Church where Christ here and now continues His mission of salvation. (137)

159. The CLC is, at every level, at the service of the people of God. By its very existence within the Church, CLC contributes to the promotion of:

a Church where one finds communion within a diversity of charisms and ministries, and a shared responsibility for the fulfilment of Christ's mission;

a Church which is not an end in itself, but "receives a mission to proclaim and to establish among all peoples the reign of Christ and of God. She becomes on earth the initial budding forth of that kingdom." (138)

4.2. The relationship of CLC with the Church

160. a. Fidelity to the message of Christ.
The CLC seeks to deepen its understanding of the Gospel, by living the faith that has been passed on to us by the Apostles, interpreted and preserved by the Church and safeguarded by her magisterium.

161. b. Participation in the life of the Church:
The CLC does not exist in isolation from the rest of the Christian community (parish, diocese, national and universal Church). It is, on the contrary, an integral part of this community and this finds its expression:

in a liturgical and sacramental life, which, centred on the Eucharist, is "a concrete experience of unity in love and action". (139)

in the ordinary life of the Church, by participating in Church activities and identifying, effectively and lovingly, with her needs and problems, and supporting her progress.

162. c. Collaboration in the mission of the Church.
Having received its mission in the Church and from the Church, CLC, in accordance with its directives and its pastoral priorities, brings to the people of God and their pastors the gift of its apostolic service and its rich and original charism in a spirit of discernment and shared responsibility.

163. d. Solidarity.
CLC seeks especially to be open, with a spirit of communion, to the poor, the marginalized and the excluded, in short, to all those who, in the Church and in the world, have the greatest need of help and sustenance: CLC is ready to share what it has with them and to integrate this attitude into its way of life.
 


 

-----
(137) GP 6.

(138) Lumen Gentium 5

(139) GP 7.

 
 

- 33 -


1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31  32  33  34  35  36  37  38
 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album