I beg you, my Lord, to remove anything which separates me from you, and you from me - Blessed Peter Faber SJ

 
       Trang chính
 


 

01-04/7/2006 tại Virginia

Đồng Hành | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài Liệu | Chia sẻ Tin Mừng | Nối Kết | Mục Lục |