I beg you, my Lord, to remove anything which separates me from you, and you from me - Blessed Peter Faber SJ


Trang chính
    
  Những đề tài
 
Tinh thần Đồng Hành

 
 


Chúa Kitô và việc tham gia vào mầu nhiệm Phục Sinh là tâm điểm của cộng đoàn Đồng Hành. Tinh thần này được bắt nguồn từ Kinh Thánh, Phụng Vụ và những lời giáo huấn của Giáo Hội cũng như Thánh Ư Chúa được biểu lộ qua những nhu cầu của thời đại

Nguyên Tắc Căn Bản - Phong Trào Đồng Hành

 

 

    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album