On the day you cease to change you cease to live - Anthony de Mello SJ


Trang chính
 

 
     
Nối kết trong cộng đoàn

 
 


Mỗi người trong cộng đoàn đều lấy Phép Thánh Thể làm nền tảng, luôn luôn đồng tâm trong yêu thương và hoạt động. V́ thế, mỗi cộng đoàn nhỏ trong Cộng Đoàn cấp toàn cầu là một cộng đoàn trong Chúa Kitô và là chi thể trong Nhiệm thể Ngài, mỗi chúng ta đan kết với nhau trong cùng nguyện ước chung, cùng một lôí sống chung, cùng ḷng quan tâm xâu xa với tất cả anh chị em và ḷng kính mến Đức Maria, Mẹ chúng ta.

Nguyên Tắc Căn Bản - Phong Trào Đồng Hành

 
 
 

 

 
  Theo Phụng Vụ  
 

 

 
   

 

 
    Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoNối Kết | Mục Lục | Photo Album